Δρόμος Knocker

Δρόμος Knocker
Δρόμος Knocker

Ένας βαρύς χτυπητός πόρτα ορείχαλκουx 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

20 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

10 x
Μεταλλικά θραύσματα