Βαμμένο αυγό

Βαμμένο αυγό
Βαμμένο αυγό

Μερικά απλά βαμμένα αυγά. Συγκεντρώστε 10 για να κάνετε αναβάθμιση σε χάλκινο αυγόx 1000 MAX
REPAIR: NO