M249

M249
M249

High damage, high rate of fire, belt fed light machine gun.x 1 MAX
REPAIR: YES

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

40 x
Metall d'alta qualitat

Cos del rifle
Cos del rifle

1 x
Cos del rifle

Molla metàl·lica
Molla metàl·lica

6 x
Molla metàl·lica

Engranatges
Engranatges

6 x
Engranatges

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

20 x
Metall d'alta qualitat

Cos del rifle
Cos del rifle

0 - 1 x
Cos del rifle

Molla metàl·lica
Molla metàl·lica

3 x
Molla metàl·lica

Engranatges
Engranatges

3 x
Engranatges